Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Jak wykonywana jest podbudowa drogi?

Liczba prowadzonych inwestycji drogowych w Polsce wzrosła znacząco w ciągu ostatniej dekady, jednak dość często można zaobserwować, że na nowo oddanych do użytku drogach (w tym autostradach i drogach ekspresowych) szybko pojawiają się pęknięcia, fałdy czy inne podobne defekty. W znakomitej większości przypadków powodem ich występowania jest niewłaściwe przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię albo nieuwzględnienie specyfiki podłoża na danym odcinku drogi. Skutkuje to koniecznością wykonywania kosztownych remontów oraz zmniejszeniem przepustowości magistral komunikacyjnych. Wspomnianych konsekwencji można jednak uniknąć, we właściwy sposób wykonując roboty ziemne i drogowe podczas układania nawierzchni drogowych.

Roboty ziemne / usługi koparką - 1 Roboty ziemne / usługi koparką - 2

Elementy nawierzchni drogowej

Znakomita większość nawierzchni drogowych w Polsce to nawierzchnie wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej (tzw. MMA). Struktura drogi zbudowanej przy wykorzystaniu tej technologii przedstawia się następująco:

  • warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, zapewniająca poruszającym się po drodze pojazdom właściwą przyczepność oraz współczynnik tarcia oraz zabezpieczająca głębiej położone warstwy nawierzchni przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych;
  • warstwa wiążąca - odpowiedzialna za przenoszenie do głębszych warstw nawierzchni naprężeń powstających w trakcie eksploatacji drogi oraz za równomierne ich rozłożenie na wszystkie elementy konstrukcji nawierzchni;
  • warstwa podbudowy asfaltowej - ułożona na podbudowie zasadniczej, pełni rolę nośną i jest wykonana z masy mineralno-bitumicznej;
  • podbudowa zasadnicza - układana na podbudowie pomocniczej, wykonana z odpowiednio dobranego kruszywa naturalnego. Stanowi fundament dla ułożonych na niej warstw nawierzchni, a w przypadku nawierzchni przeznaczonych dla ruchu ciężkiego w jej skład może wchodzić także warstwa wzmacniająca;
  • podbudowa pomocnicza - najgłębsza warstwa nawierzchni, w jej skład wchodzi warstwa mrozoodporna (znajdująca się głębiej) i warstwa stabilizowana cementem (ułożona na warstwie mrozoodpornej). Podbudowa pomocnicza jest odpowiedzialna za stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz za prawidłowy drenaż drogi.

Rola podbudowy drogi

Podstawowym zadaniem podbudowy drogowej jest przenoszenie obciążeń wytwarzanych przez poruszające się drogą pojazdy (szczególnie te o dużej masie, jak np. ciężarowe), a także ochrona niższych warstw przed oddziaływaniem ujemnych temperatur. Ponieważ podbudowa stanowi swego rodzaju fundament dla znajdujących się na niej warstw nawierzchni drogowej, należy zawsze zadbać o to, by cechowała się właściwym poziomem nośności, wysoką trwałością oraz możliwie najwyższą jakością wykonania. Co niezwykle ważne, podbudowę drogi powinno się wykonywać z uwzględnieniem faktu, iż natężenie ruchu na drogach w naszym kraju sukcesywnie rośnie, a zatem i podbudowa musi już na etapie powstawania zapewniać określony "margines bezpieczeństwa".

Skutki źle wykonanej podbudowy drogi

Nieuwzględnienie podczas wykonywania podbudowy drogi obowiązujących przepisów prawa, określających rodzaj i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zależności od kategorii ruchu, wcześniej czy później skutkuje problemami w jej eksploatacji. Pękanie oraz zapadanie się nawierzchni i powstawanie fałd to tylko niektóre problemy, na które narażeni są użytkownicy drogi z niewłaściwie wykonaną podbudową. Warto zaznaczyć, iż w większości przypadków tego typu uszkodzenia stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia kierowców poruszających się po takiej drodze.

Roboty ziemne / usługi koparką - 3 Roboty ziemne / usługi koparką - 4

Utwardzenie podłoża

W przypadku, gdy podłoże w miejscu prowadzenia robót drogowych jest zbyt miękkie, niezbędne jest utwardzenie go w taki sposób, aby zapewnić właściwą stabilność dla budowanej drogi. Dotyczy to szczególnie tzw. gruntów wysadzinowych, czyli takich, które po absorpcji wody zwiększają swoją objętość pod wpływem ujemnych temperatur - są to m. in. iły, rumosz, gliny czy żwir gliniasty. Aby określić zakres prac związanych ze stabilizacją podłoża w danym miejscu konieczne jest wykonanie dokładnej analizy gruntu. W oparciu o uzyskane wyniki dobiera się optymalną metodę oraz spoiwo, którym grunty zostanie utwardzony. Bardzo często stosuje się do tego rodzaju stabilizacji gruntu spowi hydraulicznych w rodzaju wapna, popiołów czy cementu.

Dobór materiału

Aby powstała wytrzymała i spełniająca wymagania projektowe podbudowa drogi, niezbędne jest precyzyjne dobranie kruszywa o odpowiedniej ziarnistości, jak również pozostałych materiałów, z których zostaną wykonane inne elementy nawierzchni. Kruszywo przed wbudowaniem musi zostać zagęszczone w warunkach optymalnej wilgotności i przetransportowane na miejsce wbudowania w taki sposób, aby niemożliwe było rozsegregowanie i wysychanie mieszanki. Zakazane jest stosowanie kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

Wbudowanie kruszywa

Odpowiednio przygotowane kruszywo musi być rozkładane w warstwach o takiej samej grubości, przy czym pojedynczo układana warstwa nie może po zagęszczeniu być grubsza, niż projektowana grubość warstwy mieszanki kruszywa. Minimalna grubość warstwy kruszywa nie może być natomiast mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren zastosowanego tłucznia. Dodatkowo każda z warstw musi zostać we właściwy sposób wyprofilowana oraz zagęszczona, a układanie kolejnej warstwy może być rozpoczęte dopiero po odbiorze technicznym wcześniej położonej warstwy.

Zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem podbudów pod drogi

Wieloletnie, bogate doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, wykorzystująca podczas pracy najnowocześniejszy sprzęt, pozwalają nam wykonywać podbudowy drogowe w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach. Totalbud Inwestycje to pewność profesjonalnej realizacji powierzonych nam robót drogowych i ziemnych w pełni bezpiecznie, w wyznaczonym terminie oraz z zachowaniem wszystkich wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa. Nasi specjaliści dbają o optymalny dobór materiałów, a każdy etap prowadzonych prac podlega rygorystycznej kontroli, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że zlecone przez nich inwestycje drogowe zostały wykonane z należytą starannością.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się